Tortoises - Free Range VFX

GEICO | Turtles

I worked with Free Range VFX to create the tortoises model assets.

Textured by Vaughn Smith

Geico | RV Turtles